Statut Towarzystwa

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Brzeskie Smyczki” i jest dobrowolnym
i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS i posiadającym osobowość prawną typu non-profit.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Brzesko.

§ 3

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Towarzystwo realizuje cele określone w statucie.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i logo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.


Rozdział II – Cele Stowarzyszenia i środki realizacji

§ 1

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności zespołu muzycznego Symfoniczne Brzeskie Smyczki.

§ 2

Mottem Stowarzyszenia jest starogreckie powiedzenie „muzyka łagodzi obyczaje”.

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie koncertów zespołu muzycznego Symfoniczne Brzeskie Smyczki,
 2. organizowanie kursów muzycznych związanych z doskonaleniem umiejętności instrumentalnych i wokalnych oraz wyjazdów wypoczynkowych dla członków zespołu.

2a. organizowanie warsztatów i szkoleń związanych z działalnością Towarzystwa Brzeskie Smyczki.

2b. organizowanie wypoczynku oraz wyjazdów integracyjnych dla członków zespołu Symfoniczne Brzeskie Smyczki.

 1. pozyskiwanie środków pieniężnych na:
  1. zakup instrumentów, pulpitów nut i innych rzeczy potrzebnych zespołowi,
  2. działalność reklamową i wydawniczą, nagrania audio i video, stronę internetową itp.,
  3. warsztaty, kursy, szkolenia, wyjazdy integracyjne i wypoczynek.
 2. inicjowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia,
 3. współdziałanie z fundacjami, instytucjami państwowymi, osobami prywatnymi, innymi stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi


Rozdział III – Majątek Stowarzyszenia

§ 1

Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają:

 • ze składek członkowskich,
 • darowizn,
 • spadków,
 • zapisów,
 • z ofiarności publicznej,
 • dotacji,
 • z pozyskanych środków Unii Europejskiej.

§ 2

Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


§ 3

 1. Majątek Stowarzyszenia może składać się z ruchomości i nieruchomości.
 2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.


§ 4

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu: Prezesa Zarządu i upoważnionego członka Zarządu lub dwóch upoważnionych członków Zarządu.


Rozdział IV – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, akceptuje cele i Statut Stowarzyszenia oraz, która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd zwykłą większością głosów.
 3. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, posiadająca wybitne zasługi dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd po uprzednim podjęciu uchwały zwykłą większością głosów.
 4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje i udzieli wsparcia materialnego lub organizacyjnego działalności Stowarzyszenia. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.


§ 2

 1. Członkowie zwyczajni maja prawo do udziału w Walnym Zebraniu oraz posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Małoletni w wieku 16 do 18 lat mogą korzystać
  z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynów prawnych.
 2. Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w Walnych Zebraniach
  z głosem doradczym, nie posiadają jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie zwyczajni mogą zgłaszać do Zarządu lub Walnemu Zebraniu propozycje uchwał Stowarzyszenia.
 4. Członkowie zwyczajni mogą zwoływać Nadzwyczajne Walne Zebranie, wymaga to jednak inicjatywy przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 3

Do obowiązków członków Towarzystwa należy:

 1. Przestrzeganie statutu Towarzystwa.
 2. Respektowanie uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów.
 3. Dbałość o dobre imię Stowarzyszenia i zespołu muzycznego Symfoniczne Brzeskie Smyczki.


Rozdział V – Sposób nabywania i utraty członkostwa

 

§ 1

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. zgonu członka,
  2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statut, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
  4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.
 2. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu, podjętej zwykłą większością głosów. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie, wykluczony członek Stowarzyszenia jest zawieszony w prawach członka.

Rozdział VI – Władze Towarzystwa

 

§ 1

Władze Stowarzyszenia tworzą:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 2

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
 3. Do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  3. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem,
  5. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
  6. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
  7. rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu.
 4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia,
  3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane
  w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 8. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wraz
  z porządkiem obrad powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 3

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz członków w liczbie od 5 do 6, w skład których wchodzi m. in. Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik. Prezes Zarządu oraz członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
 4. Do uprawnień Zarządu należy:
  1. prawidłowa realizacja celów Stowarzyszenia,
  2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  3. realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
  4. opracowywanie rocznych planów działalności i składanie sprawozdań z ich realizacji przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia,
  5. podejmowane uchwał o przyjęciu nowych członków,
  6. przyznawanie wyróżniającym się członkom honorowego członkostwa oraz tytułu członka wspierającego,
  7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  8. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  9. organizowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia.
 5. Do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z jednym z członków Zarządu bądź dwóch członków Zarządu łącznie.
 6. Do zadań Prezesa należy:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia,
  2. zwoływanie i kierowanie pracami Zarządu,
  3. powiadamianie Sądu Rejestrowego o wszystkich zmianach, których zgłoszenie jest obowiązkowe.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

 

§ 4

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego i dwóch członków Zarządu.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia,
  2. składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swej działalności, przedstawiania wniosków pokontrolnych oraz oceny pracy Zarządu,
  3. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosku
   o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu,
  4. delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia
   w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 5

W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczby składu pochodzącego do wyboru.

 

Rozdział VII - Sposób dokonywania zmian w Statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Zmiana statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia może być dokonana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym w formie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy 50% obecności członków.
 2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i wyznacza jego Likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 3. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII – Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach spornych oraz sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy Prawa o stowarzyszeniach.